บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – ความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต และใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท เราสัญญาว่าจะป้องกันและรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ วัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราได้รับเมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ และตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการนำข้อมูลของคุณไปใช้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความรูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ บริษัทมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการลบ ระงับข้อความ

รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด

ข้อมูลที่เราได้รับและการใช้ข้อมูล

ข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสรุป

1. ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ โดยปกติ คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วยความสมัครใจ (เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส ประเทศถิ่นที่อยู่) เพื่อให้เราสามารถตอบกลับการแสดงความเห็นหรือข้อสงสัยต่างๆ ผ่านทางอีเมล ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อถึงคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในไฟล์ข้อมูลของคุณ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการบริการในกรณีที่คุณติดต่อเราอีกครั้ง

 2. ข้อมูลสรุป: ข้อมูลนี้ไม่มีการระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจรวมถึง Uniform Resource Locator (“URL”) ของเว็บไซต์ที่อ้างอิงมายังเว็บไซต์ของเรา Internet Protocol (“IP”) Address (หมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณท่องเว็บ) ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์และชนิดของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และเงื่อนไขการค้นหาใดๆ ที่คุณป้อนลงในเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อควบคุมระดับการดำเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์ ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและให้คุณมีความพึงพอใจในการใช้งาน

เราอาจเก็บ รวบรวม จัดเก็บ ประกาศ ส่งเสริม รายงาน หรือเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลสรุปนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงคุณเป็นการส่วนตัว เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับข้อมูลสรุปที่เราทำการรวบรวมจากเว็บไซต์ของเรา หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลสรุปใดๆ ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

การใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่น

ยกเว้นกรณีต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราจะไม่จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรารวบรวมไว้แบบออนไลน์หากไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้แก่เราจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ออนไลน์ร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยูนิซิตี้และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ที่มีการทำงานร่วมกัน รวมถึงบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านเว็บไซต์ของเรา ในการติดต่อกับตัวแทนหรือคู่สัญญาภายนอก เราได้กำหนดให้ตัวแทนหรือคู่สัญญาเหล่านั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวตามคำสั่งศาล หมายเรียก หรือการสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ เราขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานให้เจ้าพนักงานทราบถึงกิจกรรมใดๆ ที่เราเชื่อโดยสุจริตใจว่าผิดกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อว่า การเปิดเผยดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นตามกฎหมาย เพื่อบังคับใช้หรือปรับใช้ข้อกำหนดการใช้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่นและตัวเราเอง

ในกรณีที่ยูนิซิตี้หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการควบรวมกิจการหรือถูกซื้อกิจการ หรือมีการซื้อทรัพย์สินของกิจการ เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบริษัทที่ให้บริการคุณและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกได้

เราจะต้องได้รับคำอนุญาตจากคุณก่อนเสมอ เราจะไม่ใช้หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ของเราร่วมกับผู้อื่นหากการใช้งานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยคุณไม่มีโอกาสเลือกว่าจะอนุญาตให้มีการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลของคุณ

เราดำเนินมาตรการที่สมควรเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากเว็บไซต์ของเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และน่าเชื่อถือสำหรับการใช้ตามวัตถุประสงค์ หากคุณต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา คุณอาจติดต่อเราตามวิธีที่อธิบายไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

การป้องกันข้อมูลของคุณ

เราตระหนักถึงความไว้วางใจของคุณและสัญญาว่าจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ออนไลน์ไม่ให้สูญหาย ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้มาตรการทั้งทางด้านกายภาพ อิเล็กทรอนิก และการจัดการในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เราได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีและสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ของเด็กๆ เราปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายป้องกันความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก (COPPA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และหากเรารู้เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเหล่านั้นไว้ หากเราพบว่ามีข้อมูลของเด็กๆ ในเว็บไซต์ของเรา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิก

บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.unicity.com/thailand เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ/หรือ เจ้าของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสมาชิก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลเนื้อหาในข้อกำหนดการใช้บริการต่างๆ บน www.unicity.com/thailand โดยจะแจ้งรายละเอียดใน www.unicity.com/thailand ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดทั่วไป

ท่านยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการเว็บไซต์ www.unicity.com/thailand ตามนโยบายการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท ดังนี้

 1. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับบริษัทแก่สมาชิก นักธุรกิจยูนิซิตี้ หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจของบริษัท โดยจะเป็นนโยบายในการให้บริการหรือทางการตลาดและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวบริษัทมิได้รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีความถูกต้องโดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น และการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และหรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นระหว่างบริษัท สมาชิกนักธุรกิจยูนิซิตี้ ผู้ที่สนใจ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์

 2. บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และหรือส่วนประกอบใดๆที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสิทธิบัตรตามกฎหมายเกี่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และรวมถึงกฎหมายอื่นใด ที่บังคับใช้ในประเทศไทย หากบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้หรือกระทำการใดๆ อันเป็นลักษณะการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวโดยทันที

ข้อยกเว้นความรับผิด

เว็บไซต์ www.unicity.com/thailand อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ได้ในทุกเวลา โดยแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ www.unicity.com/thailand ได้ ทั้งนี้สมาชิกยินยอมให้ถือว่าการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.unicity.com/thailand ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการในภายหลังจากที่มีการแจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละครั้ง

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณหรือเกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัว โปรดส่งอีเมลมาที่ [email protected] เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อกังวัลและปัญหาต่างๆ ที่คุณแจ้งมายังเรา

ข้อความปฏิเสธการรับประกัน

เว็บไซต์และคอนเทนต์ของเราแสดงข้อมูล “ที่เป็นอยู่” และ “เท่าที่มี” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมายที่สามารถยอมรับได้ เราขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกี่ยวกับการรับประกันความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน และการไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อกำหนดทางการค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัด เราจะไม่อธิบายหรือรับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ การเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ การแพร่กระจาย ความพอเพียง ความเหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน การจัดจำหน่าย หรือการดำเนินการของเว็บไซต์ หรือคอนเทนต์ หรือการบริการ หรือความสามารถในการเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรบกวน หรือไม่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเว็บไซต์นี้ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะไม่มีไวรัสหรือการคุกคามอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของภาระหนี้สิน

เราจะไม่รับภาระหนี้สินหรือความรับผิดชอบใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม เฉพาะกิจ โดยมิได้ตั้งใจ หรือความเสียหายที่ตามมาอันเกิดจากการไม่สามารถเชื่อมต่อหรือใช้งานเว็บไซต์ (หรือคอนเทนต์ หรือการบริการ หรือความสามารถในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้) แม้ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาดและการแก้ไข

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ แต่เราไม่รับประกันหรือแสดงว่าเว็บไซต์นี้จะไม่มีข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ อาจทำให้การแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องในบางครั้ง เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้เราสามารถทำการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การใช้งาน หรือคอนเทนต์ในเว็บไซต์ (รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่) ได้ตลอดเวลา หากคุณพบข้อมูลใดที่เชื่อว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราจากตัวเชื่อมโยง “ติดต่อเรา” ดังต่อไปนี้ และเราจะตรวจสอบให้

ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ

เว็บไซต์ของเรามีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การเรียกร้องค่าชดเชย และข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็นไปตามข้อบังคับใช้สำหรับกฎหมายในประเทศของคุณโดยเฉพาะ บริษัทในเครือของเราจะรับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย ตัวเชื่อมโยงนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกเท่านั้น เราไม่รับรอง หรือรับผิดชอบต่อคอนเทนต์หรือการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่จากเว็บไซต์ของบริษัทในเครือต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณศึกษารายละเอียดของข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทในเครือที่คุณเข้าเยี่ยมชม

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตของกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถูกควบคุมและเป็นไปตามกฎหมายของรัฐมิชิแกน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่สำคัญอื่นๆ ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกส่งไปยังศาลของรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางหรือเขตปกครอง โดยคุณจะต้องยินยอมแบบไม่มีเงื่อนไข หากพบว่าเงื่อนไขในข้อกำหนดการใช้งานนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เงื่อนไขดังกล่าวจะถูกตัดออกไปและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขอื่นๆ

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

44/1 ชั้น 1 และชั้น 15 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล

ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์: 66 2 784 6777

แฟ็กซ์: 66 2 784 6702

อีเมลล์: [email protected]

หากท่านมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมลล์ [email protected]