ບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ – ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຄຳຊີ້ແຈງສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ

ຂອບໃຈສຳຫຼັບການເຂົ້າຍ້ຽມຊົມເວບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ ເຮົາຮູ້ສຶກຍິນດີທີ່ມີໂອກາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບທ່ານຜ່ານທາງອິນເທີເນັດ ແລະໃຊ້ບໍລິການທຳທຸລະກຳຕ່າງໆ ຜ່ານເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ ເຮົາສັນຍາວ່າຈະປ້ອງກັນແລະຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ວັດຖຸປະສົງຂອງຄຳຊີ້ແຈງສິດທິສ່ວນບຸກຄົນນີ້ເປັນການແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ ການເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປຍັງບຸກຄົນອື່ນຫຼືບໍ່ ແລະຕົວເລືອກຕ່າງໆທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ກ່ຽວກັບການນຳຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປໃຊ້ ບໍລິສັດຂໍຮຽນວ່າບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທຸກທ່ານໂດຍສັງເຂບດັ່ງນີ້

ຂໍມູນສ່ວນຄົນ (Privacy notes)

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ ຫຼືໃຊ້ຜ່ານການປະມວນຜົນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ທີ່ຄວບຄຸມການທຳງານຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດທັ້ງໝົດນັ້ນ ທ່ານຍອມຮັບແລະຕົກລົງວ່າເປັນສິດທິ ແລະກຳມະຊິກຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍລິສັດຂໍຮຽນວ່າ ປັດຈະບັນບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ລະບົບຮັກສາຄວາມປວດໄພທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນຂໍິມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດໂດຍເຄັ່ງຄັດ

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສີຍຫາຍ ອັນເກີດຈາກຄວາມສູນຫາຍຫຼືເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືເກິດຈາກເຫດໃດກໍ່ຕາມເຊິ່ງລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະເກິດຈາກການຖືກໂຈລະກຳ ໂດຍວິທີທາງອີເລັກໂຕນິກ (hack) ຫຼືເກິດຈາກເຫດສຸດວິໄສ ຫຼືບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆທາງນັ້ນ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຈາກເຫດດັ່ງກ່າວທັ້ງໝົດ ແລະບໍລິສັດບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ສູນຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນທັ້ງນັ້ນ

ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ແລະຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທ່ານອື່ນ ແລະເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການໃຊ້ບໍລິການ ທ່ານຕົກລົງວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ກະທຳການໃດ ອັນເປັນການລ່ວງລະເມີດສິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືສິດທິອື່ນໃດຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະ/ຫຼືສິທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບໍລິສັດຫຼືຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ ລວມທັງຕ້ອງບໍ່ກະທຳການໃດອັນຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ/ຫຼື ສິນລະທຳອັນດີຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຈະບໍ່ສົ່ງເນື້ອຫາ ລວມເຖິງການນຳຂໍ້ຄວາມແລະຮູບພາບ ຫຼືພາບເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ບໍ່ສຸພາບ ມີລັກສະນະສຽດສີກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ ເປັນຄວາມລັບ ຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ ລວມທັງຂໍ້ຄວາມແລະຮູບພາບທີ່ມີລັກສະນະຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຫຼືສີນລະທຳອັນດີຂອງປະຊາຊົນ ເຜີຍແພ່ຜ່ານບໍລິການຫຼືກະທຳການອື່ນໃດອັນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍຫຼືເສຍຫາຍຕໍ່ບໍລິສັດສັດ ແລະ/ຫຼືບຸກຄົນພາຍນອກ ຫາກປະກົດວ່າມີການສົ່ງເນື້ອຫາລວມເຖິງການນຳຂໍ້ຄວາມ ຮູບພາບທີ່ມີລັກສະນະ ຂັດ ລະເມິດຕໍ່ກົດໝາຍ ຕາມຂໍ້ຄວາມໃນວັກນີ້ ຫຼືບໍລິສັດມີເຫດຜົນໃນການສົງໃສວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນຈິງ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການລົບ ລະງັບຂໍ້ຄວາມ

ຮູບພາບໃດໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກກ່າວລ່ວງໜ້າ ແລະບໍລິສັດບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເສຍຫາຍໃດ

ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບແລະການໃຊ້ຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ເຮົາຮັບຈາກການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 2 ປະເພດຄື ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແລະຂໍ້ມູນສະຫຼຸບ

1. ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ: ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຊາບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ ໂດຍປົກະຕິທ່ານສາມາດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວທ່ານຫຼືເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ຕົນເອງໄດ້ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ (ເຊັ່ນ ຊື່ ທີ່ຢູ່ອີເມລປະເທດທີ່ຢູ່) ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດຕອບກັບການສະແດງຄວາມເຫັນຫຼືຂໍ້ສົງໃສຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອີເມລ ໃນບາງກໍລະນີ ເຮົາອາດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ເຖິງທ່ານເຊິ່ງລວມເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄວ້ໃນໄຟລ໌ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການປັບປຸງການບໍລິການໃນການກໍລະນີທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ເຮົາອີກຄັ້ງ

 2. ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບ: ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ມີການລະບຸເຖິງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜື່ງໂດຍສະເພາະເຊິ່ງອາດລວມເຖິງ Uniform Resource Locator (“URL”) ຂອງເວັບໄຊທ໌ທີ່ອ້າງອິງມາຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ Internet Protocol (“IP”) Address (ໝາຍເລກທີ່ກຳນົດໃຫ້ກັບຄອບພິວເຕີ້ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານທ່ອງເວັບ) ລະບົບປະຕິບັດການຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ແລະຊະນິດຂອງບຼາວເຊີທີ່ທ່ານໃຊ້ແລະເງື່ອນໄຂການຄົ້ນຫາໃດໆທີ່ທ່ານປ້ອນລົງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ ເວັບເຊີເວີ້ຂອງພວກເຮົາຈະລວບລວມຂໍ້ມູນເລົ່ານີ້ເພື່ອຄວບຄຸມລະດັບການດຳເນິນກິຈະກຳເທິງເວັບໄຊທ໌ ປະເມິນປະສິດທິພາບການທຳງານແລະປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງເວັບໄຊທ໌ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານແລະໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການໃຊ້ງານ

ເຮົາອາດເກັບ ລວບລວມ ຈັດເກັບ ປະກາດ ສົ່ງເສີນ ລາຍງານ ຫຼືເປິດເຜີຍຫຼືໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບນີ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ຂໍິມູນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງທ່ານເປັນການສ່ວນຕົວ ເຮົາຈະບໍ່ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃດໆ ກັບຂໍ້ມູນສະຫຼຸບທີ່ເຮົາທຳການລວບລວມຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ ຫາກມີການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຫຼຸບໃດໆຂອງທ່ານ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເຊັ່ນດຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃຕ້ຄຳຊີ້ແຈງສິທິສ່ວນບຸກຄົນນີ້

ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ

ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄຳຊີ້ແຈງສິດທິສ່ວນບຸກຄົນນີ້ເຮົາຈະບໍ່ຈຳນ່າຍ ແລກປ່ຽນ ເຊົ່າ ຫຼືສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃດໆ ທີ່ເຮົາລວບລວມໄວ້ແບບອອນໄລນ໌ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກທ່ານ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃດໆທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ເຮົາຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ເຮົາອາດໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານໃຫ້ໄວ້ອອນໄລນ໌ຮ່ວມກັບອົງກອນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢູນີຊີຕີ້ແລະ/ຫຼືຄູ້ຄ້າທາງທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ມີການທຳງານຮ່ວມກັນ ລວມເຖິງບໍລິສັດທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານເວບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ ໃນການຕິດຕໍ່ກັບຕົວແທນຫຼືຄູ່ສັນຍາພາຍນອກ ເຮົາໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຕົວແທນຫຼືຄູ່ສັນຍາເລົ່ານັ້ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄຳຊີ້ແຈງສິທິສ່ວນບຸກຄົນນີ້

ເຮົາອາດຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງຄາວຕາມຄຳສັ່ງສານ ໝາຍຮຽກ ຫຼືການສອບສວນຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດ ເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທິໃນການລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາບເຖິງກິດຈະກຳໃດໆ ທີ່ເຮົາເຊື່ອໂດຍສຸດຈະລິດໃຈວ່າຜິດກົດໝາຍ ເຮົາອາດເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເມື່ອເຮົາເຊື່ອວ່າ ການເປິດເຜີຍດັ່ງກ່າວເປັນເລື່ອງຈຳເປັນຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອບັງຄົບໃຊ້ຫຼືປັບໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດການໃຊ້ຫຼືເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິ ຊັບສິນແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອື່ນແລະຕົວເຮົາເອງ

ໃນກໍລະນີ້ທີ່ຢູນີຊີຕີ້ຫຼືອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການຄວບລວມກິດຈະການຫຼືຖືກຊື້ກິດຈະການຫຼືການຊື້ຊັບສິນຂອງກິດຈະການ ເຮົາອາດມີການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄນຂອງທ່ານຮ່ວມກັບບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທ່ານແລະຜູ້ໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ

ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້

ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳອະນຸຍາດຈາກທ່ານກ່ອນສະເໝີ ເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ຫຼືໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ລວບລວມຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນຫາກການໃຊ້ງານດັ່ງກ່າວບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວັດຖຸປະສົງໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເຊິ່ງລວມເຖິງການໃຊ້ງານທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງຕົ້ົ້ນ ໂດຍທ່ານບໍ່ມີໂອກາດເລືອກວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸປະສົງຫຼືບໍ່

ການເຂົ້າເຖິງແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ເຮົາດດຳເນີນມາດຕະການທີ່ສົມຄວນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮົາລວບລວມຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົານັ້ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງແມ້ນຍຳ ເປັນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ ມີຄວາມສົມບູນຄົບຖ້ວນ ແລະໜ້າເຊື່ອຖືສຳຫຼັບໃຊ້ຕາມວັດຖຸປະສົງ ຫາກທ່ານຕ້ອງການປັບປຸງຫຼືແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ເຮົາ ທ່ານອາດຕິດຕໍ່ເຮົາຕາມວິທີທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນສ່ວນ “ຕິດຕໍ່ເຮົາ” ດ້ານລຸ່ມ

ການປ້ອງການຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານແລະສັນຍາວ່າຈະປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານໃຫ້ໄວ້ອອນໄລນ໌ບໍ່ສູນຫາຍ ຖືກນຳໄປໃຊ້ຜິດວັດຖຸປະສົງ ແລະຖືກໃຊ້ງານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຮົາໃຊ້ມາດຕະການທັ້ງທາງດ້ານກາຍະພາບ ອີເລັກໂຕນິກ ແລະການຈັດການໃນການປົກປ້ອງແລະຮັກສາຄວາມປົດໄພໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເດັກ

ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດໃນການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 13 ປີແລະສະນັບສະໜຸນໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ ຂອງເດັກນ້ອຍ ເຮົາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳໜົດຂອງກົດໝາຍປ້ອງກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງອອນໄລນ໌ຂອງເດັກ (COPPA) ແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ມີເດັກເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍແລະບໍ່ໄດ້ຈັດທຳຂື້ນເພື່ອເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 13 ປີ ແລະຫາກເຮົາຮູ້ເຮົາຈະບໍ່ເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງເດັກເລົ່ານັ້ນໄວ້ ຫາກເຮົາພົບວ່າມີຂໍ້ມູນຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ ເຮົາຈະລົບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວທັນທີ

ຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂສຳຫຼັບການເປັນສະມາຊິກ

ບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ປະກົດເທິງເວັບໄຊທ໌ www.unicity.com/laos ເປັນກຳມະສິດຂອງບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ/ຫຼືເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ ບໍລິສັດຈະໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນສະມາຊິກ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດການປ່ຽນແປງ ແກ້ໄຂ ເພິ່ມຕື່ມຂໍ້ມູນເນື້ອຫາໃນຂໍ້ກຳນົດການໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆຂ້າງເທິງ www.unicity.com/laos ໂດຍຈະແຈ້ງລາຍລະອຽດໃນ www.unicity.com/laos ທັນທີທີມີການປ່ຽນແປງ

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ

ທ່ານຍິນຍອມຜູກພັນຕາມຂໍ້ກຳນົດການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແລະການໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊທ໌ www.unicity.com/laos ຕາມນະໂຍບາຍການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊທ໌

ຂອງບໍລິສັດ ດັ່ງນີ້

 1. ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັ້ງໝົດໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດເປັນພຽງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ກ່ຽວກັບບໍລິສັດແກ່ສະມາຊິກ ນັກທຸລະກິດຢູນີຊີຕີ້ ຫຼືຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນທຸລະກິດຂອບບໍລິສັດ ໂດຍຈະເປັນນະໂຍບາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຫຼືທາງການຕະຫຼາດ ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໍລິດສັດເທົ່ານັ້ນ ທັ້ງນີ້ ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງວ່າ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍປັດສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດໃດໆທັ້ງສິ້ນ ແລະການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສິດທິຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຫຼືພາລະຜູກພັນທາງກົດໝາຍບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆທັ້ງນັ້ນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ ສະມາຊິກນັກທຸລະກິດຢູນີຊີຕີ້ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຫຼືບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊທ໌

 2. ບັນດາຂໍ້ຄວາມ ພາບ ສຽງ ເນື້ອຫາ ແລະຫຼືສ່ວນປະກອບໃດທີ່ປະກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນວຽກງານອັນໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງໃນເລື່ອງຂອງສິດທິເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເຄື່ອງໝາຍບໍລິການ ຊື່ທາງການຄ້າ ແລະສິດທິບັດຕາມກົດໝາຍກ່ຽວດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະລວມເຖິງກົດໝາຍອື່ນໃດ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃນປະເທດລາວ ຫາກບຸກຄົນໃດທຳຊ້ຳ ດັດແປງ ລອກຮຽນແບບ ແກ້ໄຂ ເຜີຍແພ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ຈຳໜ່າຍ ມີໄວ້ຫຼືກະທຳການໃດໆ ອັນເປັນລັກສະນະການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ຊອບຈາກຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບໍລິສັດດັ່າງກ່າວຂ້າງຕົ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼືກະ ທຳການໃນລັກຊະນະທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ບໍລິສັດ ບໍລິສັດຈະດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍກັບຄົນດັ່າງກ່າວໂດຍທັນທີ

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດ

ເວັບໄຊທ໌ www.unicity.com/laos ອາດຈະປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເລົ່ານີ້ໄດ້ໃນທຸກເວລາ ໂດຍແຈ້ງປະກາດການປ່ຽນແປງເທິງເວັບໄຊທ໌ www.unicity.com/laos ໄດ້ ທັ້ງນີ້ສະມາຊິກຍິນຍອມໃຫ້ຖືວ່າການເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊທ໌ www.unicity.com/laos ຂອງທ່ານ ຖືເປັນການຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດຂອງນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນສະບັບນີ້ ແລະການທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການໃນພາຍຫຼັງທີ່ມີການແຈ້ງປະກາດປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖືເປັນການຍອມຮັບການແກ້ໄຂປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແຕ່ລະຄັ້ງ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຫຼືກ່ຽວກັບຄຳປະກາດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ກະລຸນາສົ່ງອີເມລມາທີ່ [email protected] ເຮົາຈະພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ກັງວອນແລະບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານແຈ້ງມາຍັງເຮົາ

ຂໍ້ຄວາມປະຕິເສດການຮັບປະກັນ

ເວັບໄຊທ໌ແລະຄອນເທັນທ໌ຂອງເຮົາສະແດງຂໍ້ມູນ “ທີ່ເປັນຢູ່” ແລະ “ເທົ່າທີ່ມີຢູ່” ໂດຍບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆທັງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ເຮົາຂໍປະຕິເສດການຮັບປະກັນໃດໆ ທັ້ງທາງກົງແລະທາງອ້ອມ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມສາມາດທາງການຄ້າ ຄວາມເໝາະສົມສຳຫຼັບວັດຖຸປະສົງສະເພາະດ້ານ ແລະການບໍ່ລະເມິດຫຼືຝ່າຝືນກົດໝາຍ ຫຼັກປະຕິບັດໃນການດຳເນິນທຸລະກິດ ຫຼືຂໍ້ກຳໜົດທາງດ້ານການຄ້າທັ້ງໝົດໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ເຮົາຈະບໍ່ອະທິບາຍຫຼືຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນ ຄວາມທ່ຽງກົງ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄວາມຊື່ສັດ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ການແພ່ກະຈ່າຍ ຄວາມພໍພຽງ ຄວາມເໝາະສົມ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານ ການຈັດຈຳໜ່າຍ ຫຼືການດຳເນິນການຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼືຄອນແທນທ໌ ຫຼືການບໍລິການ ຫຼືຄວາມສາມາດໃນກາເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຈະບໍ່ມີການລົບກວນຫຼືບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາບຈາກການປະຕິບັດງານຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແລະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າເວັບໄຊທ໌ຈະບໍ່ມີໄວຣັສຫຼືການຄຸກຄາມອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນຫຼືຊອບເວຣ໌

ຂໍ້ຈຳກັດຂອງພາວະໜີ້ສິນ

ເຮົາຈະບໍ່ຮັບພາລະໜີ້ສິນຫຼືຄວາມຜິດຊອບໃດໆ ທັ້ງທາງກົງແລະທາງອ້ອມສະເພາະກິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕາມມາອັນເກີດຈາກການບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ (ຫຼືຄອນແທນທ໌ ຫຼືການບໍລິການ ຫຼືຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນ

ຂໍ້ຜິດພາບແລະການແກ້ໄຂ

ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຮັກສາມຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະທັນສະໄໝຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນຫຼືສະແດງວ່າເວັບໄຊທ໌ນີ້ຈະບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ ຂໍ້ຜິດພາດໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຫຼືບັນຫາທາງເຕັກນິກອື່ນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ການສະແດງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນບາງຄັ້ງ ເຊັ່ນ ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການທີ່ມີຢູ່ ເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທິໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ພິມອອກມາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ຂໍ້ຜິດພາດດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກນີ້ເຮົາສາມາດທຳການປັບປຸງ ແລະ/ຫຼືປ່ຽນແປງຄຸນນະສົມບັດ ການໃຊ້ງານ ຫຼືຄອນແທນທ໌ໃນເວັບໄຊທ໌ (ລວມທັງຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການທີ່ມີຢູ່) ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຫາກທ່ານພົບຂໍ້ມູນໃດທີ່ເຊື່ອວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາຈາກຕົວເຊື່ອມໂຍງ “ຕິດຕໍ່ເຮົາ” ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະເຮົາຈະກວດສອບໃຫ້

ຕົວເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອ

ເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາມີຕົວເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕິພັນ ການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍແລະຂໍ້ມູນປຽບທຽບທີ່ເປັນໄປຕາມຂໍ້ບັງຄັບໃຊ້ສຳຫຼັບກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບແລະດູແລເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ບັງຄັບຂອງກົດໝາຍ ຕົວເຊື່ອມໂຍງນີ້ຈັດເຮັດຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ສະດວດເທົ່ານັ້ນ ເຮົາບໍ່ຮັບຮອງ ຫຼືຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄອນແທນທ໌ ຫຼືການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອຕ່າງໆ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານສຶກສາລາຍລະອຽດຂໍ້ກຳໜົດການໃຊ້ງານສຳຫຼັບເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອທີ່ທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ລແລະຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ

ຂໍ້ກຳໜົດການໃຊ້ງານນີ້ຖືກຄວບຄຸມແລະເປັນໄປຕາມກົດໝາຍຂອງລັດມິຊິແກນ ໂດຍບໍ່ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼືຂໍ້ພິພາກໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສານຂອງລັດຫຼືສານຂອງລັດຖະບານກາງຫຼືເຂດປົກຄອງ ໂດຍທ່ານຈະຕ້ອງຍິນຍອມແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫາກພົບວ່າເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ກຳໜົດການໃຊ້ງານນີ້ຜິດກົດໝາຍ ເປັນໂມຂະ ຫຼືບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວຈະຖືກຕັດອອກໄປແລະຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ຂອງເງື່ອນໄຂອື່ນໆ

ບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ສູນການຄ້າອາຊຽນ ເລກທີ E3 ຖະໜົນ T4, ບ້ານໂພນທັນ,

ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ.

ເບີໂທລະສັບ: +856-21-419055-56

ແຟັກ: +856-21-419066

ອີເມວ: [email protected]

ຫາກທ່ານມີຂໍ້ແນະນຳຫຼືຂໍ້ສົງໃສປະການໃດສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີ່ອີເມລ [email protected]