ສັນຍາຂອງເຮົາ

ການເຂົ້າຮ່ວມກັບຢູນີຊີຕີ້ນັ້ນໝາຍເຖິງ ທ່ານໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ກ້າວທຳອິດຂອງການປຽ່ນແປງຊີວິດການ ເປັນຢູ່ທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານຕະຫຼອດໄປ ເຮົາຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອິດສະລະພາບທາງການເງິນ ແລະການພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງທ່ານ ລວມເຖິງມອບໂອກາດໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຄົນທີ່ເພິ່ງພາຕົນເອງ ແລະຢືນຢັດດ້ວຍໂຕຂອງທ່ານເອງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃນລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າແລະຕົວທ່ານເອງສົມຄວນໄດ້ຮັບ.

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສ້້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານດ້ວຍຜະລິດຕະພັນຢູນີຊີຕີ້ ໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອື່ນໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນມີຄວາມເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມເຕີມເຕັມໃນຊີວິດທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຫາໄດ້ຈາກທີ່ໃດ ຍັງມີອີກຫຼາຍທາງ ຫຼາຍວິທີທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ເພື່ອເບິ່ງແຍງຄອບຄົວໄດ້ ແຕ່ກໍ່ມີຫົນທາງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານລົງມືເຮັດຈະສາມາດເຕີມເຕັມຄວາມເພິງພໍໃຈສ່ວນເລິກຂອງທ່ານໄດ້ ແລະຢູນີຊີຕີ້ຄືຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຕີມເຕັມໄດ້.

ກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ທີ່ຢູນີຊີຕີ້ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະມອບສິ່ງດີໆ ລາງວັນ ແລະທຸ້ມເທເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຳພັດກັບປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງ ທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ສຳພັດມາກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມຸ່ງໝັ້ນແລະທຸ່ມເທເພື່ອໃຫ້ເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ເຮົາກໍ່ພ້ອມສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທ່ານສາມາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ເກີນກວ່າທີ່ຫວັງໄວ້.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ President’s Club ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບສິ່ງທີ່ຢູນີຊີຕີ້ກຽມໄວ້ໃຫ້ ການພັດທະນາຢ່າງມືອາຊີບໃນການສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ລວມເຖິງການໄດ້ຮັບເຊີນໄປໃນງານຕ່າງໆຂອງຢູນີຊີຕີ້ ເຊັ່ນ Unicity private events, public recognition ແລະອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ.