មានអារម្មណ៍កាន់តែល្អ

មានផលិតផលឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្រ្ត។ សំខាន់ជាងនេះនោះគឺថា តើអ្វីដែលអ្នកនឹងសម្រេច បានជាមួយនឹងសុខភាពល្អជាថ្មីរបស់អ្នក?

សិក្សាបន្ថែម »

សម្រេចបានកាន់តែខ្ពស់

រាងកាយរបស់អ្នកគួរតែជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ទទួលការរីករាយស្រស់ស្រាយនៃជីវិត - មិនមែនជាឧបសគ្គរារាំងការទទួលបានបែបនេះពីជីវិតនោះទេ។

សិក្សាបន្ថែ »

អនុវត្តឲ្យបានកាន់ច្រើន

បទពិសោធន៍ជីវិតដែលអ្នកតែងតែស្រមៃចង់បាន ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់អ្នក។ មានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅតាមរបៀបដែលអ្នកចង់បាន។

សិក្សាបន្ថែម »